top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 

Algemeen 

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Quick Solar: leverancier van materialen en diensten 

b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met Quick Solar sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product; 

c. Product: Duurzame energie opwekkers. Zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen. Tevens alle aanhangende producten die nodig zijn voor de installaties. Montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst; 

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Quick Solar en koper tot koop van het product en eventuele installatie ervan. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Quick Solar. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2 

Overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Quick Solar zijn vrijblijvend. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Quick Solar aan koper toegezonden Overeenkomst (offerte) schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door koper. 

Artikel 3 

Prijs 

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen vast. 

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Quick Solar gerechtigd om de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. 

3.3 De koper is gerechtigd om schriftelijk de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2. 

Artikel 4 

Levering en eigendomsoverdracht 

4.1 De levering van het product geschiedt op het door koper opgegeven adres, waarbij Quick Solar streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden of zoals overeengekomen met koper nadat Quick Solar de overeenkomst is aangegaan. 

4.2 Quick Solar of een door haar aangewezen installateur zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product en eventuele installatie. 

4.3 Indien Quick Solar niet tijdig levert, zal koper Quick Solar in gebreke moge stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. 

4.4 De eigendomsoverdracht van het product vindt plaats bij betaling. 

4.5 Na levering blijft Quick Solar eigenaar van geleverde zaken zolang koper: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; 

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; 

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 

4.7 Nadat Quick Solar zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat Quick Solar toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt Quick Solar in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen. 

4.8 Als Quick Solar geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuwgevormde zaken aan Quick Solar te verpanden. 

 

Artikel 5 

Betaling 

5.1 Alle bedragen die koper aan Quick Solar verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het product, brengt Quick Solar aan koper in rekening door middel van een factuur via (post, mail, fax). 

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening. 

 

Artikel 6 

Installatie 

6.1 Het product wordt door de koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning of pand, tenzij koper met Quick Solar is overeengekomen dat Quick Solar het product zal (laten) installeren en aansluiten. 

6.2 Koper is tegenover Quick Solar verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het product. 

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Quick Solar of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het product geïnstalleerd dient te worden. 

6.4 Koper staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is. 

6.5 Koper staat ervoor in dat er op de installatiedag minimaal 10 reserve dakpannen aanwezig zijn in het geval het een installatie betreft op een schuin pannendak. Koper staat in voor de bijkomende kosten voor het aanschaffen en voorradig hebben van de benodigde reserve dakpannen. Quick Solar is niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten ten behoeve van het aanschaffen, zowel vooraf als achteraf, van dakpannen als gevolg van schade tijdens de installatie. Quick Solar vervangt beschadigde dakpannen, als gevolg van de installatie, direct ter plaatse met de beschikbaar gestelde dakpannen van koper.

6.6 Indien koper opdracht geeft aan Quick Solar voor het installeren van het product zal Quick Solar of een door Quick Solar aangewezen elektriciën bepalen welke kabelroute er gehanteerd zal worden op de installatiedag. Er kunnen geen rechten worden ontleend of garanties worden gegeven aan de eventuele besproken opties voor een kabelroute tijdens een schouw op locatie.

6.7 Quick Solar is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur. 

6.8 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de koper. 

6.9 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden. 

 

Artikel 7 

Garantie 

7.1 Quick Solar garandeert de goede werking van de door haar geleverde producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van 5 jaren na levering van het product. In deze periode zal het vermogen van het product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen, tenzij anders opgegeven in de specificaties van de producent van het betreffende product. 

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Quick Solar. 

7.3 Quick Solar zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het product vervangen. 

Artikel 8 

Aansprakelijkheid 

8.1 Quick Solar is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen onomstotelijk aan haar toegerekend kunnen worden. 

8.2 De aansprakelijkheid van Quick Solar ten opzichte van de koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Quick Solar overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Quick Solar is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie. 

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Quick Solar gemeld te worden.

8.4 Quick Solar is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het dak of dakoppervlak. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een schouw op locatie als het gaat om de staat van het dak of dakoppervlak. Koper is in alle gevallen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juiste staat van het dak of dakoppervlak en/of tijdige inspectie van het dak of dakoppervlak door een gecertificeerde dakdekker.

8.5 Quick Solar is niet aansprakelijk voor lekkages op of aan een dakkapel waar werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van koper.

 

Artikel 9 

Toepasselijk recht en geschillen 

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 10 

Slotbepalingen 

10.1 Quick Solar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

10.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021. 

bottom of page